Henrick Emeriau

Team

Henrick Emeriau
Associate
Paris Bar
French, English, Japanese, Chinese
hemeriau@lpalaw.com
Shanghai Tél : +86 21 6135 9966